Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-02-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-02-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia – etap II – Realizacja zagospodarowania infrastruktury drogowej, parkingów oraz ogrodzenia przy budynku F

Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - etap II - Realizacja zagospodarowania infrastruktury drogowej, parkingów oraz ogrodzenia przy budynku F

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - etap II - Realizacja zagospodarowania infrastruktury drogowej, parkingów oraz ogrodzenia przy budynku F.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest projekt utwardzenia terenu w otoczeniu budynku w ramach modernizacji i remontu budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - etap II - Realizacja zagospodarowania infrastruktury drogowej, parkingów oraz ogrodzenia przy budynku F na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10. W zakres prac wchodzą utwardzenia terenu wielofunkcyjne o konstrukcji typu drogowego (w tym stanowiska postojowe dla samochodów osobowych - parking) oraz utwardzenia terenu typu chodnikowego, przewidziane dla ruchu pieszego. W związku z wykonaniem utwardzonej nawierzchni zachodzi konieczność przeniesienia istniejącego fragmentu kanalizacji komputerowej z przewodem światłowodowym i kabli teletechnicznych oraz wykonanie nowego ogrodzenia. Dokumentacja projektowa obejmuje również wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej od wpustów ulicznych oraz oświetlenie parkingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·      Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu robót, który został ujęty w dokumentacji projektowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.22.33.00-9, 45.34.20.00-6, 45.31.61.00-6, 45.26.22.12-0, 45.31.43.10-7, 45.23.24.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W ciągu ostatnich 5 lat, byli głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem co przedmiot niniejszego przetargu i wartością min. 200 tys. zł brutto każda; powyższe roboty winny być zakończone. Zamawiający za roboty odpowiadające swoim rodzajem co przedmiot zamówienia będzie traktował wykonanie drogi dojazdowej lub parkingu z kostki brukowej betonowej. Na dowód tego wykonawca złoży wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy i usługi zostały wykonane należycie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują osobami posiadającymi prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, które będą posiadały uprawnienia budowlane o specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Kierownik budowy musi wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ); Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne); Parafowany projekt umowy; Wypełnione przedmiary robót

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia - ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego c) obiektywnych warunków klimatyczno-atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i oczekiwaniem na wprowadzenie przez projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach projektowych e) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej przeszkody w gruncie, f) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, g) realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót, h) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów; 2) zakresu i wartości umowy, które mogą być spowodowane: a) wprowadzeniem robót zamiennych tj. m.in.: są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy, b) wprowadzeniem robót zaniechanych tj. m.in.: zleconych robót dodatkowych; konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) rezygnacją z części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o niewykonane prace, d) opóźnieniami w dostawie materiałów użytych do realizacji zamówienia, nie wynikającymi z winy Wykonawcy, e) okolicznościami wymienionymi w § 6 ust. 5 i 10 tj. 5. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; Zamawiający ma prawo do zmiany projektu, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac, wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej, za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie, na podstawie, której została zawarta niniejsza umowa oraz zgodnie z wielkościami podanymi w kosztorysie szczegółowym, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w dniu podpisania umowy. 3) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia strony mają prawo do wprowadzenia tej zmiany w umowie, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały warunki, jakie określił Zamawiający, 4) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie, 5) w okolicznościach, o których mowa w pkt 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała. 6) wydłużenie terminu obowiązywania umowy nakłada na wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 119 kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

pobierz plik w formacie pdf - Opis techniczny kanalizacja deszczowa

pobierz plik w formacie pdf - Opis techniczny kolizje kablowe

pobierz plik w formacie pdf - Opis techniczny utwardzenie terenu

pobierz plik w formacie pdf - Przedmiar robót

pobierz plik w formacie pdf - Specyfikacja techniczna

pobierz plik w formacie pdf - rys. 1 utwardzenie terenu

pobierz plik w formacie pdf - rys.2 utwardzenie terenu

pobierz pliki w formacie pdf - rys.3 utwardzenie terenu

pobierz plik w formacie pdf - rys. kanalizacja deszczowa

pobierz plik w formacie pdf - rys. kolizje kablowe

pobierz plik w formacie pdf - rys. profile sieci

pobierz plik w formacie pdf - wyjasnienie nr 1 z dnia 12.04.2013 r.

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031