Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-04-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-04-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń)w ramach projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Numer ogłoszenia w BZP: 193670 - 2013;

data zamieszczenia: 17.05.2013

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy u 200 nauczycieli (w tym 140 kobiet i 60 mężczyzn) z terenów wiejskich i/lub nauczycieli kształcenia zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub złotowski. W ramach niniejszego postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń specjalistycznych. Warsztaty (szkolenia) przeprowadzone zostaną w sześciu blokach (zadaniach) po 12 osób w każdym. Każdy blok stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Do obowiązków wykonawcy należy: 1. Przygotowanie programu szkolenia. 2. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów. 4. Dostarczenie miesięcznej karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich projektach NSRO, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Wstępne ustalenie terminów zajęć (weekendy). Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych warsztatów. 6. Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji - karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje zamawiający, a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników. 7. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na zakończenie (wydruk zamawiający). Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Pile przy ul. Podchorążych 10. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz sale szkoleniowe lub komputerowe w zależności od potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz jaką salę Zamawiający winien mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową). Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie już przerobionego materiału. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki tematyczne, zastrzega się możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na przesunięcie jego terminu realizacji. Zadanie nr 1. Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) - specyficzne trudności w nauce i niepowodzenia edukacyjne. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia psychopedagogicznych uwarunkowań trudności w uczeniu się, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zespół ADHD a trudności w uczeniu się, rozpoznanie potencjalnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pokazać należy również metody pracy wspierającej rozwój psychofizyczny uczniów oraz integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 2. Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Tematem warsztatów będą psychopedagogiczne uwarunkowania niepełnosprawności intelektualnej, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznanie potencjału ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, metody pracy wspierające rozwój psychofizyczny ucznia, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 3. Warsztaty z zakresu pracy z uczniami z zaburzeniami wzroku. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania wad wzroku, techniki terapeutyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie potencjału uczniów niewidomych i niedowidzących, metody pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 4. Technologia informacyjna w oligofrenopedagogice. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-sierpień 2013 r. Zakres tematyczny: Rola technik informacyjnych w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo, komputer i Internet jako narzędzie w edukacji specj. i terapii psycho.-pedagog., metody i techniki pracy z wykorzystaniem komputera, Internet, programy multimedialne na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 5. E-nauczyciel - przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013r.; też przesunięcia. Warsztaty stanowią wprowadzenie do e-learningu, metoda WebQuest, Edytor eXe, e-portfolio, grafika komputerowa. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 6. Humanista w pracowni komputerowej. Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny: Komputer i Internet w pracy nauczyciela humanisty, prezentacje w programach: Hot Potatoes, Eclipse Crossword, MS Publisher, MS Powerpoint. Podstawy publikacji stron internetowych. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W ciągu ostatnich 3 lat, byli głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch usług szkoleniowych po min. 40 godzin każda, odpowiadających swoim rodzajem co przedmiot niniejszego przetargu, powyższe szkolenia winny być zakończone. Zamawiający za usługi odpowiadające swoim rodzajem co przedmiot zamówienia będzie traktował usługi przeszkolenia związane z: Zadanie nr 1 - przygotowaniem uczestników szkolenia do prowadzenia zajęć z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce i niepowodzeniami edukacyjnymi, Zadanie nr 2 - przygotowaniem uczestników szkolenia do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, Zadanie nr 3 - przygotowaniem uczestników szkolenia do prowadzenia zajęć z uczniami z zaburzeniami wzroku, Zadanie nr 4 - przygotowaniem uczestników szkolenia do prowadzenia zajęć z uczniem upośledzonym umysłowo, Zadanie nr 5 - przygotowaniem uczestników szkolenia do stosowania e-learningu w prowadzeniu szkoleń, Zadanie nr 6 - przygotowaniem uczestników szkolenia do pracy z komputerem, Internetem i specjalistycznym oprogramowaniem. Na dowód tego wykonawca złoży wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ) dla każdego zadania osobno. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Parafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak np. niezrekrutowanie odpowiedniej ilości uczestników szkoleń, terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 119 kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) - specyficzne trudności w nauce i niepowodzenia edukacyjne..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje zagadnienia psychopedagogicznych uwarunkowań trudności w uczeniu się, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, zespół ADHD a trudności w uczeniu się, rozpoznanie potencjalnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Pokazać należy również metody pracy wspierającej rozwój psychofizyczny uczniów oraz integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Tematem warsztatów będą psychopedagogiczne uwarunkowania niepełnosprawności intelektualnej, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznanie potencjału ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, metody pracy wspierające rozwój psychofizyczny ucznia, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty z zakresu pracy z uczniami z zaburzeniami wzroku..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania wad wzroku, techniki terapeutyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie potencjału uczniów niewidomych i niedowidzących, metody pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Technologia informacyjna w oligofrenopedagogice..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-sierpień 2013 r. Zakres tematyczny: Rola technik informacyjnych w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo, komputer i Internet jako narzędzie w edukacji specj. i terapii psycho.-pedagog., metody i techniki pracy z wykorzystaniem komputera, Internet, programy multimedialne na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: E-nauczyciel - przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013r.; też przesunięcia. Warsztaty stanowią wprowadzenie do e-learningu, metoda WebQuest, Edytor eXe, e-portfolio, grafika komputerowa. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Humanista w pracowni komputerowej..

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć czerwiec-lipiec 2013 r. Zakres tematyczny: Komputer i Internet w pracy nauczyciela humanisty, prezentacje w programach: Hot Potatoes, Eclipse Crossword, MS Publisher, MS Powerpoint. Podstawy publikacji stron internetowych. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031