Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-06-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-06-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Modernizacja i remont budynku A – Rektorat PWSZ

Modernizacja i remont budynku A - Rektorat PWSZ
Numer ogłoszenia: 206062 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont budynku A - Rektorat PWSZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i remont budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, usytuowany na terenie kampusu Uczelni przy ul. Podchorążych 10 w Pile. Wybudowano go w latach trzydziestych ubiegłego stulecia jako wolnostojący budynek użytkowany przez wojsko. Obecnie w budynku znajdują się pomieszczenia biurowo-socjalne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń wraz z dostawą mebli zgodnie z wytycznymi materiałowymi, będącymi elementami wykończeniowymi ww. budynku, które zostały szczegółowo opisane i podane w projekcie aranżacji wnętrz, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W zakres prac wchodzić będzie: - szpachlowanie ścian, - wymiana posadzki, - zabudowy systemowe z płyt kartonowo gipsowych, - wykonanie sufitów podwieszanych, - odświeżenie stolarki drzwiowej, - wymiana instalacji gniazd wtykowych, - wymiana oświetlenia wraz z instalacjami, - przeniesienia okablowania strukturalnego, - przeniesienia instalacji wod-kan, - roboty malarskie, - tapetowanie, - wyposażenie pomieszczeń w meble. Prace modernizacyjno-remontowe podzielono na etapy. W pierwszym etapie modernizacji i remontowi podlegać będzie 9 pomieszczeń: 15, 101, 102, 108, 116, 117, 119, 122, 123, 124. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja aranżacji wnętrz oraz przedmiary robót, które stanowią załącznik do specyfikacji..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu robót i dostaw, który został ujęty w dokumentacji aranżacji wnętrz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.44.00-4, 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.09.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KB BZWBK III O/PIŁA Nr 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, KWESTURA KASA pokój nr 4 lub załączyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W ciągu ostatnich 5 lat, byli głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem co przedmiot niniejszego przetargu i wartością min. 150 tys. zł brutto każda; powyższe roboty winny być zakończone. Zamawiający za roboty odpowiadające swoim rodzajem co przedmiot zamówienia będzie traktował wybudowanie budynku lub prace polegające na remoncie i modernizacji budynku. Na dowód tego Wykonawca składa wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Kierownik budowy musi wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Na dowód tego Wykonawca składa wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, będą kierowały robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane, określone przepisami Prawa budowlanego oraz oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ). Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Parafowany projekt umowy. Wypełnione przedmiary robót dla pomieszczeń nr 15, 101, 102, 108, 116, 117, 119, 122, 123, 124

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron. 3. Zamawiający dopuszcza min. możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, c) realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót. d) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem robót zamiennych lub zaniechanych: a) wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: - jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, - pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych - dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy, b) wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe, jeśli: - są następstwem zleconych robót dodatkowych, - konieczność rezygnacji z tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, - zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie, 4) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 119 kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

pobierz plik w formacie pdf - przedmiary robót

pobierz plik w formacie pdf - Opis techniczny

pobierz plik w formacie pdf - Specyfikacja techniczna

pobierz plik w formacie pdf - inwetaryzacja

pobierz plik w formacie pdf - plan instalacji elektrycznej

pobierz plik w formacie pdf - rzut podłogi

pobierz plik w formacie pdf - układ funkcjonalny

pobierz plik w formacie pdf - elektryka

pobierz plik w formacie pdf - wykaz opraw

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 15

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 101

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 102

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 108

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 116

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 117

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 119

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 122

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 123

pobierz plik w formacie pdf - pom. nr 124

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031