Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-10-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-10-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - II etap. Dostawa pierwszego wyposażenia. Zmiana ogłoszenia i modyfikacja SIWZ z dnia 25.06.2013. Zmiana ogłoszenia i modyfikacja z dnia 01.07.2013 r.

Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - II etap. Dostawa pierwszego wyposażenia
Numer ogłoszenia: 241454 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - II etap. Dostawa pierwszego wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na dwa zadania: Zadanie nr I: Urządzenie krioterapeutyczne kpl. 1; Urządzenie krioterapeutyczne kpl. 1; Elektrokardiograf szt. 1; Ultrasonograf kpl. 1; Lampa do naświetlania szt. 1; Schody rehabilitacyjne do nauki chodzenia szt. 1; Ciśnieniomierze szt. 10; Wózek inwalidzki szt. 2; Powerball szt. 12; System profesjonalnych lin szt. 2; Uchwyt ścienny szt. 2; Przedłużka szt. 2; Uchwyt do drzwi szt. 2; Trener dłoni szt. 12; Pręt z włókna szklanego szt. 2; Wałek szt. 5; Przyrząd do ćwiczenia stawu skokowego - krzyżak szt. 1; Urządzenie do trakcji szyjnego odcinka kręgosłupa szt. 1; Urządzenie do trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa szt. 1; Taśma (guma do ćwiczeń) szt. 56; Zestaw kliniczny z elektrogoniometrem kpl. 1; Zestaw do oceny i analizy postawy ciała kpl. 1; Platforma stabilometryczna kpl. 1; Skoliometr szt. 1; Stół do pionizacji szt. 1; Tester unerwienia dłoni szt. 1; Waga medyczna szt. 1; Wanna do masażu automatycznego szt. 1 Zadanie nr II: Stetoskop kardiologiczny szt. 2; Przenośna apteczka medyczna I pomocy szt. 6; Maseczka przeciwpyłowa do komory kriogenicznej szt. 100; Rękawiczki ochronne do zabiegów w kriokomorze para 50; Skarpety (podkolanówki) do kriokomory para 50; Opaska ochronna na głowę do zabiegów w kriokomorze szt. 80; Buty drewniaki medyczne para 50; Fotel jednoosobowy szt. 4; Gablota informacyjna (ogłoszeniowa) szt. 8; Krzesło wyściełane - tapicerka w kolorze siwym. szt. 20; Wieszak ubraniowy stojący szt. 8; Regał na odzież ochronną szt. 4; Szafa oszklona lekarska szt. 8; Biurko lekarskie szt. 1; Krzesła czteroosobowe o profilu metalowym szt. 4; Suszarka elektryczna do rąk szt. 10; Dozownik do mydła w płynie szt. 3; Lustro naścienne szt. 4; Kosze na odpadki z uchylną pokrywą 25 litrów- 10szt. 20 litrów- 8 szt. 15 litrow- 2 szt.; Aparat telefoniczny stacjonarny bezprzewodowy szt. 4 ZADANIE I Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i rozładunek oraz montaż ( w przypadku sprzętu specjalistycznego wymagane jest również podłączenie i uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem użytkownika wyznaczonego ze strony Zamawiającego) ZADANIE II Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i rozładunek oraz montaż ( w przypadku sprzętu specjalistycznego wymagane jest również podłączenie i uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem użytkownika wyznaczonego ze strony Zamawiającego).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-0, 39.10.00.00-3, 33.19.90.00-1, 34.92.84.80-6, 39.83.17.00-3, 39.71.23.00-9, 32.55.21.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - Zadanie nr I - 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) - Zadanie nr II - 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) - Zadanie nr I i II - 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KB BZWBK III O/PIŁA Nr 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, KWESTURA KASA pokój nr 4 lub załączyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykonawca winien wykazać, iż wykonał dostawy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Należy dołączyć, co najmniej 2 dokumenty stwierdzającego należyte wykonanie dostaw. dla Zadania I - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100.000 zł brutto każda dla Zadania II - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 15.000 zł brutto każda

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Cena oferty. FORMULARZ CENOWY ZADANIE I. FORMULARZ CENOWY ZADANIE II. Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b)działania siły wyższej, c)ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem: a) jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. W okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 119 kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2013.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 33.19.90.00-1, 34.92.84.80-6, 39.83.17.00-3, 39.71.23.00-9, 32.55.21.10-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2013.

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

pobierz plik w formacie pdf - zmiana ogłoszenia z dnia 25.06.2013

pobierz plik w formacie pdf - modyfikacja SIWZ nr 1 z dnia 25.06.2013

pobierz plik w formacie pdf - wyjasnienie SIWZ z dnia 27.06.2013 r.

pobierz plik w formacie pdf - zmiana ogłoszenia z dnia 01.07.2013 r.

pobierz plik w formacie pdf - modyfikacja SIWZ z dnia 01.07.2013 r.

pobierz plik w formacie pdf - wyjaśnienie SIWZ z dnia 01.07.2013 r.

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031