Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-12-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-12-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia – II etap. Dostawa agregatu prądotwórczego

Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - II etap. Dostawa agregatu prądotwórczego

Numer ogłoszenia: 283986 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia - II etap. Dostawa agregatu prądotwórczego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup, dostawę, wykonanie fundamentu pod agregat, wykonanie linii elektrycznej do budynku F,

montaż, podłączenie i uruchomienie agregatu, szkolenie techniczne z obsługi - pracowników Zamawiającego, opracowanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią energetyczną Zamawiającego, wykonanie badań i niezbędnych pomiarów po montażowych, konserwację i serwis. Dane techniczne agregatu: Rodzaj agregatu - stacjonarny w wersji obudowanej dźwiękochłonnie przystosowanej do instalacji zewnętrznej, Klasa wykonania -zgodna z CE i ISO, Moc praca ciągła  (kvA, kW) - 160/128, Moc praca awaryjna  (kvA, kW) -175/140, Napięcie-400/230 V, Częstotliwość-50Hz, Przeciążalność- ok.10 %, Stabilność napięcia-+ - 1 %, Napęd- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, Pojemność zbiornika paliwa- od 180l.- do 315l. Głośność ok. 70dB, Układ rozruchowy -         z układem samoczynnego załączania rezerw SZR,  Wymiary maksymalne  (cm) dł.x szer.x wys  wraz z obudową -3300x1100x1900, Waga maksymalna (kg) wraz z obudową – 2060, Silnik - GI 176 S AUT. IVECO MOTORS typ NEF67 TM3A lub równoważny, Regulator napięcia – elektroniczny, Regulator prędkości obrotowej – elektroniczny, Prądnica - synchroniczna, bez szczotkowa z samoregulacją, Klasa izolacji- H, Stopień ochrony minimum - IP21, Automatyczna ładowarka akumulatorów – tak, Wyłącznik stanowiący zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe -  tak, Podgrzewacz bloku silnika – tak, Dokumentacja techniczna - w języku polskim. Wykonawca dostarczy agregat prądotwórczy z : udokumentowanymi testami w fabryce, płynami    ( olej silnikowy i płyn chłodzący oraz olej napędowy), rura wydechową i czerpnią a także dokona jego montażu i pierwszego uruchomienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  własnym transportem lub na własny koszt pod adres wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż agregat   dostarczony  będzie do siedziby PWSZ w Pile przy  ul. Podchorążych 10. Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjno- serwisowego polega w szczególności na:

sprawdzeniu poziomu chłodziwa wraz z jego uzupełnieniem, sprawdzeniu stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika, sprawdzeniu i dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzeniu stanu i regulacja napięcia pasków napędowych, sprawdzeniu połączeń elektrycznych, sprawdzeniu działania układów zabezpieczających, sprawdzeniu i regulacja parametrów pracy agregatu, wymianie oleju silnikowego, (co 500 rg lub raz na 1 rok w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej),wymianie filtru oleju, (co 500 rg lub raz na 1 rok w zależności od tego, które  z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej), wymianie filtru paliwa, (co 500 rg lub raz na 1 rok    w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej), wymianie filtru powietrza, (co 500 rg lub raz na 1 rok w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej), wymianie chłodziwa, (co 1000 rg lub raz na 2 lata w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej), sprawdzeniu i testowaniu akumulatorów rozruchowych, sprawdzeniu  i oczyszczeniu wtryskiwaczy, sprawdzeniu i ustawieniu luzów zaworów, sprawdzeniu działania grzałek, usunięciu uszkodzeń stwierdzonych w trakcie przeglądu, a w przypadku braku możliwości niezwłocznego ich usunięcia, wykonanie naprawy w uzgodnionym terminie w czasie trwania gwarancji nieodpłatnie Wykonawca będzie ponosił koszty płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego i płynu chłodzącego), związane z wymianą oraz filtrów paliwa, powietrza, oleju oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu.Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 48-miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na dostarczony i wykonany przedmiot umowy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Ewentualne wskazania, w dokumentacji i SIWZ  jak i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót, znaków towarowych lub pochodzenia proszę traktować, jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować inne produkty, urządzenia, materiały zapewniające prawidłowe funkcjonowanie całości  o parametrach nie gorszych niż wskazane   w dokumentacji.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7, 45311000-0, 45312310-3,  45315100-9,

45262300-4, 45000000-1,

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42 dni od daty podpisania umowy,

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium.

 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium     w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1)    pieniądzu,

2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych,

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.    Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

KB BZWBK III O/PIŁA  Nr     56 1500 1041 1215 9001 1439 0000.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, KWESTURA  KASA  pokój nr 4 lub załączyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału  w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

§         Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie był  wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem, co przedmiot niniejszego przetargu i wartością min. 60 tys. zł brutto każda; powyższe dostawy winny być zakończone. Zamawiający za dostawy odpowiadające swoim rodzajem, co przedmiot zamówienia będzie traktował dostawę agregatu prądotwórczego. Należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz dołączyć, co najmniej 2 dokumenty potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie,

 

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału    w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału   w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału  w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ). Wypełnione przedmiary robót. Dane techniczne oferowanego agregatu w tym min. model, typ, producent. Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

     Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących:

1)       terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, c) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem: a) jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. W okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:                                  www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 r. godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 120.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

pobierz plik w formacie pdf - agregat rys.1

pobierz plik w formacie pdf - agregat rys.2

pobierz plik w formacie pdf - agregat rys.3

pobierz plik w formacie pdf - przedmiar

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja techniczna

pobierz plik w formacie pdf - fundament rys. 

pobierz plik w formacie pdf - projekt

pobierz plik w formacie pdf - wyjaśnienia_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031