Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-13-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-13-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Zakup aparatury naukowo – badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Zakup aparatury naukowo – badawczej na potrzeby

Centrum Transferu Technologii  (CTT)

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. Stanisława Staszica  w Pile

Numer ogłoszenia: 288538 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zakup aparatury naukowo – badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na sześć zadań. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i rozładunek oraz montaż   ( w przypadku sprzętu specjalistycznego wymagane jest również podłączenie i uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem użytkownika wyznaczonego ze strony Zamawiającego).

ZADANIE I

APARATURA DO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI CIEPLNEJ BUDYNKU

Kamera termowizyjna w zestawie z wyposażeniem dodatkowym i laptopem oraz oprogramowaniem - 1kpl.; Pirometr- szt.2; Miernik wilgotności powietrza- szt.1; Bezinwazyjny miernik wilgotności drewna, materiałów konstrukcyjnych, papieru, temperatury i wilgotności powietrza, temperatury powierzchni i punktu rosy - 1kpl; Zestaw urządzeń do pomiaru szczelności powietrznej budynków metodą ciśnieniową Minneapolis BlowerDoor   z wyposażeniem dodatkowym i laptopem oraz oprogramowaniem- 1kpl; Aparatura do wytwarzania dymu w celu wizualizacji przepływu     .eniową Minneapolis         z zapasowymi wkładami i płynem do wytwornicy dymu- 1kpl; Stanowisko do analizy, jakości cieplno-wilgotnościowej przegród   i oceny energetycznej budynków z wyposażeniem dodatkowym, laptopem i drukarką oraz oprogramowaniem- 1kpl;

ZADANIE II

APARATURA DO REALIZACJI POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH BADANIA TERMODYNAMICZNE

Sprężarka powietrza – szt.1; Sprężarka powietrza – szt.1; Piezoelektryczny czujnik ciśnienia–szt.1; Termometry–szt.10; Manometry–szt.4; Watomierz–szt.1; Obrotomierz–szt.1; Podgrzewacz wody– szt.1; Przepływomierz–szt.2; Zawory hydrauliczne–szt.5;

ZADANIE III

APARATURA DO WYKONYWANIA BADAŃ I EKSPERTYZ PRZYCZYN ZUŻYCIA, ZNISZCZENIA   I ZMĘCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH MASZYN

Mikroskop stroboskopowy–szt.1; Defektoskop ultradźwiękowy–szt.1;

ZADANIE IV

APARATURA DO BADAŃ  WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

Analizator drgań– szt.1; Czujniki momentu obrotowego- 1kpl; Siłomierze – szt.2; Czujniki zegarowe – szt.10; Aparatura do badań tensometrycznych- 1kpl;

ZADANIE V

APARATURA DO BADAŃ STANU TECHNICZNEGO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH   I PNEUMATYCZNYCH MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW

Aparatura do oceny stanu zanieczyszczenia cieczy wraz z laptopem i oprogramowaniem- 1kpl; Przenośny agregat filtracyjny służący do przepompowywania cieczy roboczych z równoczesną ich filtracją - 1kpl; Wiskozymetr rotacyjny - 1kpl;

ZADANIE VI

APARATURA DO BADAŃ ELEKTROTECHNICZNO - ELEKTRONICZNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Liniowy przetwornik potencjometryczny odległości–szt.2; Programowalny wskaźnik dla czujników liniowych potencjometryczny–szt.2; Stacja meteorologiczna - 1kpl;

Ewentualne wskazania, w dokumentacji jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znaków towarowych lub pochodzenia proszę traktować, jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować inne produkty, urządzenia, materiały - równoważne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie całości o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy, do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31000000-6,  38432300-5 , 38413000-3, 30213100-6, 38932000-7, 38126300-7,  31158200-0, 30237475-9, 38412000-6, 38425100-1, 38561000-5, 39715100-8, 38421110-6 , 42130000-9 ,

38510000-3 , 33112000-8 , 38540000-2 , 38434400-0 , 35125100-7 , 38420000-5 ,  31711120-0,

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42 dni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium.          

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium         w wysokości:

- Zadanie nr I  – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

- Zadanie nr II    – 100,00 zł (słownie: sto złotych)

- Zadanie nr III   – 400,00 zł (słownie: czterysta złotych)

- Zadanie nr IV– 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

- Zadanie nr V–  1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

- Zadanie nr VI –1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

- Zadanie nr I, II, III, IV, V, VI – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

1)    pieniądzu,

2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)    gwarancjach bankowych,

4)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.      z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

KB BZWBK III O/PIŁA Nr     56 1500 1041 1215 9001 1439 0000.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa   im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, KWESTURA KASA  pokój nr 4 lub załączyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału     w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Wykonawca winien wykazać, iż wykonał dostawy w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie, stanowiący załącznik   nr 3 do SIWZ. Należy dołączyć, co najmniej 2 dokumenty stwierdzającego należyte wykonanie dostaw.

    dla Zadania I - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) każda

dla Zadania II - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) każda

dla Zadania III - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 14.000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy złotych) każda

dla Zadania IV - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda

dla Zadania V - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 32.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) każda

dla Zadania VI - 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości min. 32.000,00 zł brutto każda (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału       w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału       w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału   w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału    w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału    w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Cena oferty. FORMULARZ CENOWY ZADANIE I, FORMULARZ CENOWY ZADANIE II, FORMULARZ CENOWY ZADANIE III, FORMULARZ CENOWY ZADANIE IV, FORMULARZ CENOWY ZADANIE V, FORMULARZ CENOWY ZADANIE VI, Parafowany przez wykonawcę Projekt umowy. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej, c) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem: a) jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. W okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica  w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 120

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·           2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6  , 38432300-5, 38413000-3,

         30213100-6, 38932000-7, 38126300-7,

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42 dni

·           4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6,  31158200-0, 30237475-9, 38412000-6, 38425100-1, 38561000-5, 39715100-8, 38421110-6 , 42130000-9 ,

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3 , 33112000-8 , 38540000-2

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42 dni

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434400-0 , 35125100-7 , 31000000-6 ,

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42 dni

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6 , 38420000-5 , 30213100-6 ,

         38540000-2 ,

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42 dni

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie VI.

·           1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6  , 38540000-2 , 31711120-0,

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42 dni

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pobierz plik wformacie pdf - ogłoszenie

Pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

Pobierz plik w formacie pdf - wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 06.08.2013

 

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031