Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-14-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-14-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Druk wydawnictw książkowych

Druk wydawnictw książkowych
Numer ogłoszenia w BZP: 335718 - 2013;

data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk wydawnictw książkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Skład i łamanie i druk pozycji książkowych wydanych przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile w tym: - wykonanie przynajmniej dwóch projektów okładki (według sugestii PWSZ) do każdego tytułu, - korekta domowa, - adjustacja tekstu, - okładka - pełen kolor, - wnętrze czarno-białe, papier offset preprint 80g, za wyjątkiem strony redakcyjnej, na tej stronie Logo PWSZ w kolorze, - egzemplarz sygnalny. Informacje ogólne do przedmiotu zamówienia - wszystkie zamawiane książki będą miały numer ISBN. - termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do wykonania wszystkich zadań przewidzianych w zapytaniu, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu (zamówienie - dyspozycja techniczna) z zachowaniem dla poszczególnych pozycji wydawniczych terminów ustalonych przez zamawiającego, jednak nie dłużej niż 21 dni od daty dostarczenia ostatecznej wersji pozycji do druku, - jakość składu, druku, oprawy i pozostałych parametrów (materiały, kolory itp.) musi być zgodna z odpowiednimi normami technicznymi; wymagane jest zachowanie dotychczasowych standardów jakościowych publikacji PWSZ, a także doświadczenie w składzie i łamaniu prac naukowych (przypisy, tabele, schematy, wykresy), - wszystkie zamówione publikacje wykonawca dostarczy własnym transportem lub na własny koszt do siedziby PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, - wykonawca gwarantuje korektę domową (sprawdzenie zgodności tekstu z dostarczonym oryginałem), oraz naniesienie dwóch korekt i rewizji składu, a także dostarczy czystodruki poszczególnych arkuszy oraz okładki (przed foliowaniem) celem sprawdzenia, - przed oprawieniem całego nakładu wykonawca dostarczy egzemplarz sygnalny publikacji celem sprawdzenia poprawności oprawy, - w przypadku zastrzeżeń dotyczących usług poligraficznych, sposobu wykonania druku czy okładki, wykonawca wybrany zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje zamawiającego na swój koszt. Kalendarz studenta: format 120x165 mm (B6), 200 str. dwa kolory 2+2, 24 str. pełen kolor 4+4 papier preprint 80g, okładka pełen kolor 4+4 karton dwustronnie foliowany 350g plus folia soft touch, hotstamping, oprawa metalowa spiralowana Wykaz książek: Polcyn J., Pająk K. (RED.), Współczesne problemy ekonomii i gospodarki. Czwartki u Ekonomistów Tom I, format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 13; Wszołkowski E., Demczar J., Ćwiczenia z technologii informacyjnej, format B5, nakład 300 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 4; Początek M., Przełamywanie stereotypów. Opcje praktyczne w geriatrii, format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 12,2; Gorzelańczyk P., Komputerowe wspomaganie grafiki inżynierskiej, format A5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 2,3; Różański S., Przez fizykę na skróty, format B5, nakład 180 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 7; Różański S., Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami, format B5, nakład 150 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 5; Różański S., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki wspomagane komputerowo, format B5, nakład 150 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 5,7; Kacprzak L., HrancowaJ., Emmerova J., Zakrzewski S. (RED.), Wyzwania pracy socjalnej: odsłony polskiego i słowackiego życia społecznego, format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 16,6; Maliszewski W. (RED.), Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi, format B5, nakład 150 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 9,5; Koszel B., Partnerstwo z rozsądku? Niemiecko-francuskie przywództwo w UE w XXI w., format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 19,7; Lankiewicz H., Wąsikiewicz-Firlej E., Szczepaniak - Kozak A. (RED.), Culture and creativity in applied linguistics, format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 19,6; Gałęski J., Kacprzak L., Marcinkowski A. (RED.), Edukacja a bezpieczeństwo człowieka, format B5, nakład 150 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 16,4; Suchomlynow Lech (RED.), Fenomen pogranicz. Tom V., format B5, nakład 200 egz. liczba ark. wyd. w 1 egz. książki 15; Kalendarz studenta, format B6, nakład 1000 egz., 224 str..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 78.82.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert byli głównym wykonawcą, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem, co przedmiot przetargu. Zamawiający za usługi odpowiadające swoim rodzajem, co przedmiot zamówienia uzna usługi drukowania wydawnictw naukowych zawierające wykresy, tabele, wzory matematyczne, wydawnictw obcojęzycznych (angielski, rosyjski). Na dowód tego wykonawcy składają wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Należy dołączyć, co najmniej 3 dokumenty stwierdzającego należyte wykonanie usług.

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ). Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Parafowany projekt umowy. Książki naukowe i obcojęzyczne drukowane przez wykonawcę jako przedmiot oceny technicznej, zawierające wykresy, tabele, wzory matematyczne.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Ocena techniczna - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku: a) opóźnienia przekazywanych przez Zamawiającego pozycji książkowych przeznaczonych do druku, b) ewentualnego dodruku wydawnictw, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem: a) ewentualnego dodruku wydawnictw, b) zastosowanie lepszych materiałów jakie zostały przyjęte. 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. 4) W okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 120..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

pobierz plik w formacie pdf - wyjasnienie do SIWZ z dnia 23.08.2013

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031