Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetrag nieograniczony nr AG-2240-15-13

Przetrag nieograniczony nr AG-2240-15-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Zakup aparatury naukowo – badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii(CTT)Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zakup aparatury naukowo - badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Numer ogłoszenia BZP: 339528 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup aparatury naukowo - badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na sześć zadań. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i rozładunek oraz montaż ( w przypadku sprzętu specjalistycznego wymagane jest również podłączenie i uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem użytkownika wyznaczonego ze strony Zamawiającego). Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia. ZADANIE I APARATURA DO REALIZACJI POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH BADANIA TERMODYNAMICZNE Sprężarka powietrza - szt.1; Sprężarka powietrza - szt.1; Piezoelektryczny czujnik ciśnienia-szt.1; Termometry-szt.10; Manometry-szt.4; Watomierz-szt.1; Obrotomierz-szt.1; Podgrzewacz wody- szt.1; Przepływomierz-szt.2; Zawory hydrauliczne-szt.5; ZADANIE II APARATURA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Analizator drgań- szt.1; Czujniki momentu obrotowego- 1kpl; Siłomierze - szt.2; Czujniki zegarowe - szt.10; Aparatura do badań tensometrycznych- 1kpl; ZADANIE III APARATURA DO BADAŃ STANU TECHNICZNEGO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW Aparatura do oceny stanu zanieczyszczenia cieczy wraz z laptopem i oprogramowaniem- 1kpl; Przenośny agregat filtracyjny służący do przepompowywania cieczy roboczych z równoczesną ich filtracją - 1kpl; Wiskozymetr rotacyjny - 1kpl; ZADANIE IV APARATURA DO BADAŃ ELEKTROTECHNICZNO - ELEKTRONICZNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Liniowy przetwornik potencjometryczny odległości-szt.2; Programowalny wskaźnik dla czujników liniowych potencjometryczny-szt.2; Stacja meteorologiczna - 1kpl; Ewentualne wskazania, w dokumentacji jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znaków towarowych lub pochodzenia proszę traktować, jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować inne produkty, urządzenia, materiały - równoważne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie całości o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.15.82.00-0, 30.23.74.75-9, 38.41.20.00-6, 38.42.51.00-1, 38.56.10.00-5, 39.71.51.00-8, 38.42.11.10-6, 42.13.00.00-9, 38.43.44.00-0, 35.12.51.00-7, 38.42.00.00-5, 30.21.31.00-6, 38.54.00.00-2, 31.71.11.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - Zadanie nr I - 100,00 zł (słownie: sto złotych) - Zadanie nr II- 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) - Zadanie nr III- 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) - Zadanie nr IV -1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - Zadanie nr I , II, III, IV - 3.100,00 (słownie: trzy tysiące sto złotych) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KB BZWBK III O/PIŁA Nr 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, KWESTURA KASA pokój nr 4 lub załączyć w odrębnej kopercie wraz z ofertą, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ) dla zadania nr I, II, III, IV. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ dla zadania nr I, II, III, IV. Parafowany projekt umowy. Dokładny opis techniczny urządzeń z podaniem m.in. nazwy handlowej, modelu, typu oraz producenta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) terminu zakończenia przedmiotu zamówienia; ustalony termin w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b)działania siły wyższej, c)ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 2) zakresu i wartości umowy, może być spowodowany wystąpieniem: a) jest korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, b) pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych. 3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie. 4) W okolicznościach, o których mowa w pkt. 1) strony ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną, jaka ją spowodowała.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 120.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr I: APARATURA DO REALIZACJI POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH BADANIA TERMODYNAMICZNE.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.15.82.00-0, 30.23.74.75-9, 38.41.20.00-6, 38.42.51.00-1, 38.56.10.00-5, 39.71.51.00-8, 38.42.11.10-6, 42.13.00.00-9.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr II: APARATURA DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.44.00-0, 35.12.51.00-7, 31.00.00.00-6.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr III: APARATURA DO BADAŃ STANU TECHNICZNEGO UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH MASZYN ROBOCZYCH I POJAZDÓW.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 38.42.00.00-5, 30.21.31.00-6, 38.54.00.00-2.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr IV: APARATURA DO BADAŃ ELEKTROTECHNICZNO - ELEKTRONICZNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pkt. II.1.4)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 38.54.00.00-2, 31.71.11.20-0.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031