Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Archiwum / 2013 / Przetarg nieograniczony nr AG-2240-16-13

Przetarg nieograniczony nr AG-2240-16-13

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. zmiana ogłoszenia i modyfikacja SIWZ z dnia 02.10.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Numer ogłoszenia: 394858 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (warsztatów i ćwiczeń) w ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji: powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy u 200 nauczycieli (w tym 140 kobiet i 60 mężczyzn) z terenów wiejskich i/lub nauczycieli kształcenia zawodowego, zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub złotowski. W ramach niniejszego postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń specjalistycznych. Warsztaty (szkolenia) przeprowadzone zostaną w czterech blokach (zadaniach) po 12-15 osób w każdym. Każdy blok stanowi odrębny przedmiot zamówienia. Do obowiązków wykonawcy należy: 1. Przygotowanie programu szkolenia. 2. Przygotowanie i przekazanie zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć prezentacji multimedialnej jako materiału szkoleniowego, w celu wydrukowania ich dla uczestników szkolenia. 3. Przeprowadzenie szkoleń-warsztatów. 4. Dostarczenie miesięcznej karty czasu pracy z wykazem godzin pracy Wykonawcy we wszystkich projektach NSRO, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 5. Wstępne ustalenie terminów zajęć 6. Szczegółowe terminy zostaną jednak ustalone po konsultacjach z uczestnikami poszczególnych warsztatów. 7. Pomoc w przeprowadzaniu ewaluacji - karty ewaluacji przygotuje i wydrukuje zamawiający, a wykonawca dopilnuje ich wypełnienia i zwrotu przez uczestników. 8. Przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających - przed rozpoczęciem cyklu i na zakończenie (wydruk zamawiający). Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt obowiązany jest zorganizować sobie dojazdy na zajęcia i zakwaterowanie. Wszystkie szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego w Pile przy ul. Podchorążych 10. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oprócz laptopa oraz sale szkoleniowe lub komputerowe w zależności od potrzeb. W ofercie Wykonawca winien zaznaczyć jaki sprzęt będzie niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz jaką salę Zamawiający winien mu zabezpieczyć (salę wykładową czy komputerową). Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby na własny koszt w zakresie już przerobionego materiału. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki tematyczne, zastrzega się możliwość rezygnacji z przeprowadzenia szkolenia, bądź na przesunięcie jego terminu realizacji. Zadanie nr 1 Warsztaty z zakresu pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD, a zagrożenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 14-osobowa (ilość osób zależna od zgody WUP). Zadanie nr 2 Warsztaty z zakresu pracy z uczniami wybitnie zdolnymi. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening mądrości, rozpoznawanie potencjału uczniów zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem zdolnym, doradztwo edukacyjno-zawodowe, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa. Zadanie nr 3 Warsztaty z zakresu wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) przez sztukę i zabawę. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-, muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób zależna od zgody WUP). Zadanie nr 4 Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli. Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych, blended learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie e lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ) dla każdego zadania osobno. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Parafowany projekt umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak np. niezrekrutowanie odpowiedniej ilości uczestników szkoleń, terminy szkoleń mogą ulec przesunięciu

 

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 115.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 108 Kancelari ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warsztaty z zakresu pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego, nauczyciel w systemie społeczno-prawnym, zespół ADHD, a zagrożenie niedostosowaniem społecznym, techniki i metody pracy z uczniem niedostosowanym społecznie, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 14-osobowa (ilość osób zależna od zgody WUP)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty z zakresu pracy z uczniami wybitnie zdolnymi..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Zakres tematyczny: psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności uczniów, trening mądrości, rozpoznawanie potencjału uczniów zdolnych, metody pracy, TIK w pracy z uczniem zdolnym, doradztwo edukacyjno-zawodowe, integracja z klasą. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warsztaty z zakresu wspomagania terapii rozwoju dziecka ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne) przez sztukę i zabawę..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu wychowywania przez sztukę. Obrazuje metodykę zajęć teatro-, choreo-, muzyko- i biblioterapii, zagadnienia z terapii plastyką oraz zabawy pedagogiczne. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 8 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12- lub 15-osobowa (ilość osób zależna od zgody WUP).

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.52.10.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Tablica interaktywna i e-learning dla nauczycieli..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termin przeprowadzenia zajęć październik-grudzień 2013 r. Warsztaty obejmują zagadnienia obsługi tablicy interaktywnej - programy dydaktyczne., tworzenie materiałów multimedialnych, blended learning, podstawowe techniki informatyczne, podstawy pracy na platformie, budowanie e lekcji. Warsztaty odbywać się będą w weekendy, trwać będą 6 dni szkoleniowych, każdy dzień to 8 godzin lekcyjnych. Warsztaty obejmują wykłady oraz ćwiczenia. Grupa 12-osobowa..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 80.51.20.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - specyfikacja

pobierz plik w formacie pdf - modyfikacja nr 1 z dnia 02.10.2013

pobierz plif w formacie pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2013

« Styczeń 2020 »
Styczeń
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031