Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Zapytania ofertowe / 2013 / Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:29
Rozbiórka budynku

Piła, dn. 24 czerwca 2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

adres:

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09

adres internetowy: www.pwsz.pila.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej „Ustawą”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Dane wyjściowe

 

1.1    Mapa sytuacyjno-wysokościowa

1.2    Rzut budynku trafostacji do inwentaryzacji schematycznej.

 

2.  Stan istniejący

    

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest budynkiem byłej trafostacji położonej na działce o nr ewidencyjnym 359. Budynek parterowy wolnostojący nie jest podpiwniczony. Dach dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej w latach osiemdziesiątych,  murowany gazobeton.

Ściany o gr. ok. 24 cm.

Budynek posiada metalowe drzwi oraz okna metalowe i drewniane. 

Dane techniczne:

          Powierzchnia zabudowy  101,75 m2

          Kubatura                            515,00 m3

 

3. Opis zakresu i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych.

 

Rozbiórkę obiektu należy wykonać według kolejności

 

1)      Po odłączeniu od zewnętrznych sieci zasilających – demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

2)      Demontaż rynien i rur spustowych.

3)      Demontaż obić okiennych.

4)      Zdjęcie drzwi i okien (naświetli metalowych), zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami i opaskami. Usunięcie ścian działowych przy pomocy narzędzi ręcznych, jeżeli na skutek osiadania stropu ścianka jest obciążona, należy wykonać obok podstemplowanie sufitu.

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym stropem. Rozbiórkę należy prowadzić od góry, z pomostu leżącego na belkach opierających się na ścianach nośnych. 

Rozbiórkę należy prowadzić niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych.

Do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

1)      Rozbiórka ścian konstrukcyjnych grubości 24 cm, należy ją prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi ręcznych.

2)      Usunięcie posadzki

3)      Rozbiórka ław fundamentowych przy pomocy narzędzi mechanicznych.

 

4. Opis Sposobu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia

-         Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić.

-         W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną.

-         Zabezpieczyć powstałe wykopy.

-         Teren rozbiórki należy nocą oświetlić.

-         Podczas wykonywania robót ziemnych należy uważać na przebiegające w rejonie prac instalacje podziemne.

-         Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

-         Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem sprzętu ręcznego i mechanicznego.

-         Gruz i materiały drobne należy usunąć przez kryte zsypy drewniane – nie wolno gruzu wyrzucać na zewnątrz przez okna.

-         Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez pracowników wykonujących wcześniej tego typu roboty.

-         Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych.

-         Wszyscy pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, plantowanie terenu, ułożenie trawy z rolki.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do 26.07.2013 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

2.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.       W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie z wykorzystaniem poczty elektronicznej mmyszkowski@pwsz.pila.pl

2.       Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację.

3.       OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)       Maciej Myszkowski (przedmiot zamówienia)– tel. 067 352-26-19 od  poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

  1. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A - pokój nr 119.
  2. pocztą elektroniczną na adres mmyszkowski@pwsz.pila.pl

Termin składania ofert upływa – 02.07.2013 r. o godzinie 15.00.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca określi w ofercie cenę brutto wykonania rozbiórki

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW – cena – 100%

 

                 najniższa cena oferowana brutto

Cena = ------------------------------------------------------ X 100pkt.

                   cena badanej oferty brutto

 

pobierz plik w formacie pdf - zapytanie ofertowe

pobierz plik w formacie pdf - wypis i wyrys

pobierz plik w formacie pdf - rzut budynku

« Lipiec 2020 »
Lipiec
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031