Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Zapytania ofertowe / 2013 / Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:29
Zakup i dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz hologramów semestralnych

Piła, dn. 6 września 2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

adres:

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09

adres internetowy: www.pwsz.pila.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej „Ustawą”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i dostawa:

- 800 szt. blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS),

- 2200 szt. hologramów semestralnych z datą 31.03.2014 do przedłużania ważności ELS.

 

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma interfejsami:

1.       stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów

2.       bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu. Sposób wykonania kart określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188).

Wygląd legitymacji

Karta ma być wstępnie zadrukowanym blankietem elektronicznej legitymacji studenckiej spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1188),

Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach  ISO/IEC 7816-2
i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet ELS może być stosowany jako komponent techniczny urządzenia do składania podpisu elektronicznego (ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450).

 

Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania:

1.       Układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym.

  1. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10KB (kilobajtów).

3.       Układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej  EAL4+.

4.       Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1

  1. System operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1

6.       Blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169).

7.       Zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890).

8.       DAP zgodne z Global Platform 2.1  (PK-Based).

9.       Obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS.

10.   Prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds.

11.   Dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty.

12.   Wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie.

13.   Użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika.

14.   Generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES.

15.   Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

 

Oprogramowanie

Do każdej karty oferent dołączy licencję na oprogramowanie Middleware umożliwiające zarządzanie kartą oraz wykorzystanie dodatkowych możliwości karty.

 

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni systemem OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do 30.09.2013 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie,

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

2.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.       W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie z wykorzystaniem poczty elektronicznej cburda@pwsz.pila.pl

2.       Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację.

3.       OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)       Cezary Burda (przedmiot zamówienia)– tel. 067 352-26-54 od  poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

  1. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A - pokój nr 120.
  2. pocztą elektroniczną na adres cburda@pwsz.pila.pl

Termin składania ofert upływa – 12.09.2013 r. o godzinie 12.00.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca określi w ofercie cenę brutto całości zamówienia, czyli

zakup i dostawę: 800 szt. blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) oraz 2200 szt. hologramów semestralnych z datą 31.03.2014 do przedłużania ważności ELS.

  

XIII. OPIS KRYTERIÓW – cena – 100%

 

                 najniższa cena oferowana brutto

Cena = ------------------------------------------------------ X 100pkt.

                   cena badanej oferty brutto

 pobierz plik w formacie pdf

« Lipiec 2020 »
Lipiec
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031