Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Zapytania ofertowe / 2013 / Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:29
Dostawa oprogramowania

Piła, dn. 5 czerwca 2013 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

adres:

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09

adres internetowy: www.pwsz.pila.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej „Ustawą”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przedstawienie oferty cenowej na dostawę następującego oprogramowania:  

                                                                                  

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1

Microsoft Office Professional Plus 2013 PL MOLP EDU

22

 

 

2

Microsoft Office Standard 2013 PL MOLP EDU

12

 

 

3

Microsoft SQL Server 2012 Standard Edtn MOLP EDU

2

 

 

4

Microsoft Windows Server Standard 2012 PL MOLP EDU

1

 

 

5

Paragon Hard Disk Manager 12 Suite PL (licencja 5 PC)

1

 

 

6

DMDE Professional (licencja 3 OS)

1

 

 

7

Avanquest Expert PDF 8 Business Edition (pakiet 3-stanowiskowy)

2

 

 

8

Adobe Flash Pro CS6 WIN EDU

1

 

 

9

Adobe Photoshop Lightroom 4 (licencja komercyjna)

1

 

 

 

 

 

Razem brutto:

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 10 dni od daty podpisania umowy

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.):

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)      posiadają wiedzę i doświadczenie  

3)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

2.       O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.       W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie z wykorzystaniem poczty elektronicznej cburda@pwsz.pila.pl

2.       Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację.

3.       OSOBY UPRAWNIONE DO PORUZMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)       Cezary Burda (przedmiot zamówienia)– tel. 067 352-26-54 od  poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

  1. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A - pokój nr 119.
  2. pocztą elektroniczną na adres cburda@pwsz.pila.pl

Termin składania ofert upływa – 12.06.2013 r. o godzinie 15.00.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca określi w ofercie cenę brutto z podziałem na poszczególne pozycje oprogramowania, zgodnie z tabelką podaną w pkt. III – opis przedmiotu zamówienia, w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie umowne za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW – cena – 100%

pobierz plik w formacie pdf

« Lipiec 2020 »
Lipiec
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031