Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Zapytania ofertowe / 2016 / Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2016-10-19 15:34
przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkoleń i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Termin składania ofert

28.10.2016 r.                                                                                   

 

Nazwa zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

adres:

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09

adres internetowy: www.pwsz.pila.pl

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

1. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A - pokój nr 108.

2. pocztą elektroniczną na adres czas@pwsz.pila.pl

Termin składania ofert upływa – 28.10.2016 r. o godz. 12.00

 

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

czas@pwsz.pila.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Bryszkiewicz - czas@pwsz.pila.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkoleń i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia                                                           

Usługi szkoleniowe

 

Miejsce realizacji zamówienia

województwo: wielkopolskie, powiat: pilski, miejscowość: Piła

 

 

Sposób przygotowania oferty

1. Oferent składa ofertę wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w języku polskim.

2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były trwale zszyte, wpięte do teczki i miały ponumerowane strony.

3. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane pełnomocnictwem.

 

 

 

  1.      I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost kompetencji pracowników Biura Karier poprzez udział w szkoleniach
i w superwizji. Nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkoleń i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub kilka z części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.

 

CZĘŚĆ 1: Szkolenie z używania Obrazkowego Testu Zawodów BBT M. Achtnicha (w tym narzędzia).

a)     Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe (16 godz. zegarowych).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 4.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 2: Szkolenie z metody coachingowej Points Of You.

a)     Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe (16 godz. zegarowych).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 4.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 3: Szkolenie Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre.

a)     Szkolenie trwa 6 dni szkoleniowych (48 godz. zegarowych) .

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 2.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają certyfikat o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 4: Szkolenie Design Thinking w biznesie.

a)     Szkolenie trwa 3 dni szkoleniowe (24 godz. zegarowe).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 2.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 5: Szkolenie na temat narzędzi coachingowych w rozwijaniu kompetencji i kariery studenta.

a)     Szkolenie trwa 3 dni szkoleniowe (24 godz. zegarowe).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 6.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 6: Szkolenie trenera programu "Spadochron".

a)     Szkolenie trwa 5 dni szkoleniowych (36 godz. zegarowych).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 4.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

CZĘŚĆ 7: Superwizja dla doradców zawodowych, doradców ds. przedsiębiorczości oraz pracowników Biura Karier w zakresie świadczonych usług, mających na celu wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej.

a)     Superwizja trwa 24 dni dla 1 osoby, 1 dzień = 3 godziny zegarowe (łącznie 432 godziny zegarowe).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: coaching, mentoring.

d)     Liczba uczestników: 6.

e)     Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom superwizji, w formie pisemnej, wniosków z obserwacji, uwag i spostrzeżeń po każdym dniu.

f)       Dokładna data i godziny superwizji zostaną ustalone na minimum 3 dni przed planowanym terminem, superwizje odbędą się w dni robocze w godzinach pracy pracowników Biura Karier.

g)     Superwizja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

h)     Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę.

i)        Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji.

 

 

 

Kod CPV

80500000-9

85312320-8

 

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Usługi doradztwa

 

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ 1: I kwartał 2017 r.

CZĘŚĆ 2: listopad 2016 r.

CZĘŚĆ 3: grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.

CZĘŚĆ 4: listopad 2016 r.

CZĘŚĆ 5: grudzień 2016 r./styczeń 2017 r.

CZĘŚĆ 6: I kwartał 2017 r.

CZĘŚĆ 7:

12 dni na osobę w 2017 roku tj. 12 dni x 6 osób = 72 dni – od I do XII 2017 r.

12 dni na osobę w 2018 roku tj. 12 dni x 6 osób = 72 dni – od I do XII 2018 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta,

Załącznik nr 6 – Umowa.

 

 

 

Miejsce opublikowania oferty

www.bip.pwsz.pila.pl

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Warunki udziału w postępowaniu

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co potwierdza stosownym dokumentem załączonym do oferty.

 

2. Wiedza i doświadczenie

CZĘŚĆ 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wykonawcy w ciągu ostatnich 3 lat prowadzili minimum 5 szkoleń odpowiadających swoim obszarem tematycznym przedmiotowi niniejszego zapytania - w odniesieniu do obszaru tematycznego danej części,
w ramach której Wykonawca składa ofertę. Szkolenia winny być już zakończone.

Na dowód Wykonawcy składają wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje, podziękowania, zaświadczenia).

 

CZĘŚĆ 7

Wykonawca w ciągu ostatnich 3 latach prowadził minimum 50 godzin superwizji lub doradztwa lub coachingu odpowiadającego swoim obszarem tematycznym przedmiotowi niniejszego zapytania. Usługi winny być już zakończone.

Na dowód Wykonawcy składają wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje, podziękowania, zaświadczenia).

 

3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

CZĘŚĆ 1, 2, 3, 5, 6.

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą:

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego; pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy/coach (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami,

- posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej, poświadczone odpowiednimi dokumentami.

 

CZĘŚĆ 4

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą :

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, doradztwo zawodowe,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w obszarze przedsiębiorczości
(w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami,

- posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej, poświadczone odpowiednimi dokumentami.

 

CZĘŚĆ 7

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą :

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego; pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy/coach/superwizor (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami,

- posiada umiejętności w zakresie doradztwa/coachingu zdobyte w toku działalności zawodowej, poświadczone odpowiednimi dokumentami.

 

Na dowód tego wykonawcy składają wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 

4. Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

 

5. Zlecanie zadań podwykonawcom

Dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

 

6. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega zmianę umowy w zakresie terminów wykonania usług.

 

7. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług,

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym,

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oferenta,

5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług potwierdzające spełnianie warunku wiedzy
i doświadczenia.

6. Zaświadczenie/potwierdzenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

 

  1.        II.     OCENA OFERTY

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

CZĘŚĆ 1-6:

Każda z części oceniana będzie odrębnie.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)        Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia – 60%

b)        Doświadczenie prowadzącego w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze tematycznym – 40%

 

Kryterium a)

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 60. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.

 

Kryterium b)

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ostatnich 3 latach w danym obszarze tematycznym na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (potwierdzone referencjami, podziękowaniami, zaświadczeniami):

5 – 10 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt.

11 – 15 przeprowadzonych szkoleń – 20 pkt.

16 – 20 przeprowadzonych szkoleń – 30 pkt.

Powyżej 20 przeprowadzonych szkoleń – 40 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt.

 

CZĘŚĆ 7:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia – 60%

b) Doświadczenie prowadzącego w zakresie prowadzenia superwizji w danym obszarze tematycznym – 40%

 

Kryterium a)

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 60. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.

 

Kryterium b)

Doświadczenie w prowadzeniu superwizji lub doradztwa lub coachingu w ostatnich 3 latach w danym obszarze tematycznym na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym(potwierdzone referencjami, podziękowaniami, zaświadczeniami):

50 – 70 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 10 pkt.

71 – 90 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 20 pkt.

91 – 120 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 30 pkt.

Powyżej 120 godzin przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 40 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt.

 

Za najkorzystniejsze zostaną uznane te oferty, które uzyskają najwyższą końcową ocenę w danej części.

 

Wykluczenia:

Wykonawcy nie mogą być osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

  1. III.     ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

 

Nazwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

 

Adres

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

 

Numer telefonu

telefon – 67 352-26-66 fax. 67 352-26-66

 

 

Tytuł projektu

„CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”

 

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-B101/15

pobierz plik w formacie pdf - zapytanie ofertowe

pobierz plik w formacie pdf - załączniki od 1 do 5

pobierz plik w formacie pdf - załącznik nr 6

pobierz plik w formacie pdf - zmiana ogłoszenia

« Kwiecień 2019 »
Kwiecień
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930