Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Konkursy - Unia Europejska / Archiwum / Zapytanie ofertowe szkolenia i superwizje

Zapytanie ofertowe szkolenia i superwizje

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2017-04-07 12:44
przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkolenia i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana ogłoszenia w dniu 03.04.2017 r. - termin składania ofert 14.04.2017 r. Zmiana ogłoszenia w dniu 07.04.2017 r.

 


Piła, 31.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

 Termin składania ofert

14.04.2017 r.                                                                                   

 

Nazwa zamawiającego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

adres:

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

telefon – 67 352-26-00 fax. 67 352-26-09

adres internetowy: www.pwsz.pila.pl


Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć/przesłać w dwojaki sposób:

1. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A - pokój nr 108.

2. pocztą elektroniczną na adres czas@pwsz.pila.pl

Termin składania ofert upływa – 13.04.2017 r. o godz. 12.00

 Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

czas@pwsz.pila.pl

 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Bryszkiewicz – Kierownik Projektu, e-mail: czas@pwsz.pila.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkolenia i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia                                                           

Usługi szkoleniowe

 

Miejsce realizacji zamówienia

województwo: wielkopolskie, powiat: pilski, miejscowość: Piła

 

Sposób przygotowania oferty

1. Oferent składa ofertę wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w języku polskim.

2. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty składające się na ofertę były trwale zszyte, wpięte do teczki i miały ponumerowane strony.

3. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane pełnomocnictwem.

 

  II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wzrost kompetencji pracowników Biura Karier poprzez udział w szkoleniu
i w superwizji. Nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkolenia i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.

 

CZĘŚĆ 1: Szkolenie z metody coachingowej Points Of You.

a)     Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe (16 godz. zegarowych).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: warsztatowe.

d)     Liczba uczestników: 4.

e)     Liczba edycji szkolenia: 1.

f)       Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

g)     Dokładna data i godziny szkolenia zostaną ustalone na minimum 7 dni przed planowanym terminem, szkolenie odbędzie się w dni robocze, w godzinach pracy pracowników Biura Karier lub w innym terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

h)     Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

i)        Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę wraz z wyposażeniem audiowizualnym.

j)       Uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat Praktyka Points Of You™

 

CZĘŚĆ 2: Superwizja dla doradców zawodowych, doradców ds. przedsiębiorczości oraz pracowników Biura Karier w zakresie świadczonych usług, mających na celu wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej.

a)     Superwizja trwa 23 dni dla 1 osoby, 1 dzień = 3 godziny zegarowe (łącznie 345 godziny zegarowe).

b)     Wykonawca zastosuje indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań uczestników.

c)      Metody prowadzenia: coaching, mentoring.

d)     Liczba uczestników: 5.

e)     Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania uczestnikom superwizji, w formie pisemnej, wniosków z obserwacji, uwag i spostrzeżeń po każdym dniu, tj. informacji zwrotnej
z rekomendacjami rozwoju.

k)      Dokładna data i godziny superwizji zostaną ustalone na minimum 3 dni przed planowanym terminem, superwizje odbędą się w dni robocze w godzinach pracy pracowników Biura Karier lub
w innym terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

f)       Superwizja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

g)     Zamawiający bezpłatnie udostępnia salę.

h)     Uczestnicy otrzymają zaświadczenie/certyfikat o uczestnictwie w superwizji.

 

Kod CPV

80000000-4

 

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ 1: maj/czerwiec 2017 r.

CZĘŚĆ 2:

11 dni na osobę w 2017 roku tj. 11 dni x 5 osób = 55 dni – od V do XII 2017 r.

12 dni na osobę w 2018 roku tj. 12 dni x 5 osób = 60 dni – od I do XII 2018 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych przez Wykonawcę,

Załącznik nr 5 – Umowa.

 

Miejsce opublikowania oferty

www.bip.pwsz.pila.pl

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wiedza i doświadczenie

CZĘŚĆ 1

Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził minimum 5 szkoleń odpowiadających swoim obszarem tematycznym przedmiotowi niniejszego zapytania. Szkolenia winny być już zakończone.

Na dowód Wykonawca składa wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje, podziękowania, zaświadczenia).

 

CZĘŚĆ 2

Wykonawca w ciągu ostatnich 3 latach przeprowadził minimum 50 godzin superwizji lub doradztwa lub coachingu odpowiadającego swoim obszarem tematycznym przedmiotowi niniejszego zapytania. Usługi winny być już zakończone.

Na dowód Wykonawca składaa wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje, podziękowania, zaświadczenia).

 

2. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia

CZĘŚĆ 1

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą:

- wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie tematycznym objętym zapytaniem, pożądane kursy uzupełniające potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) lub licencjami uprawniającymi do prowadzenia szkoleń z metody będącej przedmiotem zapytania ofertowego.

 

CZĘŚĆ 2

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą :

- wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa i/lub superwizji

w zakresie tematycznym objętym zapytaniem, pożądane kursy uzupełniające potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami) lub licencjami.

 

Na dowód tego wykonawcy składają wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

3. Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

 

4. Zlecanie zadań podwykonawcom

Dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

 

5. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega zmianę umowy w zakresie terminów wykonania usług.

 

6. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług,

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych

z Zamawiającym,

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych przez Wykonawcę,

5. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zakończonych usług wymienionych w Załączniku nr 2 (referencje, podziękowania, zaświadczenia) – dokumenty powinny być ponumerowane, zgodnie z liczbą porządkową wskazaną w Załączniku nr 2.

6. Zobowiązanie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zatrudnionych w innych podmiotach, do wykonania przedmiotu zamówienia  w  okresie  realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zatrudnionych w innych  podmiotach.

7. Zobowiązanie osób zdolnych do wykonania zamówienia, do podjęcia się pełnienia określonej funkcji 
w  okresie  wykonywania  przedmiotu niniejszego zamówienia - w przypadku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przez osoby wskazane do wykonania zamówienia.

8. Program szkolenia zawierający minimum: zakres tematyczny w podziale na dni szkoleniowe po 8 godzin zegarowych każdy dzień, metody pracy, opis materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, które otrzymają uczestnicy szkolenia, opis umiejętności i kompetencji, jakie zdobędą uczestnicy szkolenia – w przypadku złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia

9. Opis superwizji zawierający minimum: metody pracy, opis umiejętności i kompetencji, jakie zdobędą uczestnicy superwizji – w przypadku złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji.

 

 III. OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Każda z części oceniana będzie odrębnie.

 

CZĘŚĆ 1:

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)        Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia – 60%

b)        Doświadczenie prowadzącego w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze tematycznym – 40%

 

Kryterium a)

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 60. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.

 

Kryterium b)

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ostatnich 3 latach w danym obszarze tematycznym na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (potwierdzone referencjami, podziękowaniami, zaświadczeniami):

5 – 10 przeprowadzonych szkoleń – 10 pkt.

11 – 15 przeprowadzonych szkoleń – 20 pkt.

16 – 20 przeprowadzonych szkoleń – 30 pkt.

Powyżej 20 przeprowadzonych szkoleń – 40 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt.

 

CZĘŚĆ 2:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia – 60%

b) Doświadczenie prowadzącego w zakresie prowadzenia superwizji w danym obszarze tematycznym – 40%

 

Kryterium a)

Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 60. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.

 

Kryterium b)

Doświadczenie w prowadzeniu superwizji lub doradztwa lub coachingu w ostatnich 3 latach w danym obszarze tematycznym na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym(potwierdzone referencjami, podziękowaniami, zaświadczeniami):

50 – 70 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 10 pkt.

71 – 90 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 20 pkt.

91 – 120 godzin zegarowych przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 30 pkt.

Powyżej 120 godzin przeprowadzonej superwizji lub doradztwa lub coachingu – 40 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 pkt.

 

Za najkorzystniejsze zostaną uznane te oferty, które uzyskają najwyższą końcową ocenę w danej części.

 

Wykluczenia:

Wykonawcy nie mogą być osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – tj. nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres e-mail: czas@pwsz.pila.pl.
  2. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

 

IV. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)

Nazwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

 

Adres

ul. Podchorążych 10

64-920 Piła

 

Numer telefonu

telefon – 67 352-26-66 fax. 67 352-26-66

 

Tytuł projektu

„CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”

 

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-B101/15

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie

pobierz plik w formacie pdf - formularz ofertowy

pobierz plik w formacie pdf - projekt umowy

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.04.2017 r.

pobierz plik w formacie pdf - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.04.2017 r.

« Luty 2019 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728