Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Przetargi / Wyniki postępowań / 2009 / Wyniki Przetargu nieograniczonego nr AG-2240-06-09

Wyniki Przetargu nieograniczonego nr AG-2240-06-09

przez Dorota Łuczkowska ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:28
Skład, łamanie, druk i oprawa pozycji książkowych

AG-2240/06/09                                                                Piła, dnia 26.08.2009 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Skład, łamanie, druk i oprawa publikacji książkowych”.

 

Wybrano firmę:

Wydawnictwo Tekst Sp. z.o.o

ul. Kossaka 72

85-307 Bydgoszcz

 

Oferta ww. firmy uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy z kryterium oceny oferty tj. ceny i oceny technicznej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1.        Jocker studio s.j. T. Maksym, J. Trompeter-Maksym, ul. Darasza 5, 30-826 Kraków – oferta nr 1 – cena 113.380,00 zł.

2.        Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Handlowe ARIA s.c. K. Załuska, P. Izdebski, ul. Jana Kazimierza 60 lok. 220, 01-267 Warszawa – oferta nr 2 – cena 86.856,00 zł.

3.        Firma Janusz Kunke, Aleja Okrężna 8, 88-100 Inowrocław – oferta nr 3 – cena 47.367,00 zł.

4.        Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe Tongraf Jan Sip, al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła – oferta nr 4 – cena 100.741,00 zł.

5.        Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o., ul. Bydgoska 72, 85-307 Bydgoszcz – oferta nr 5 – cena 35.075,00 zł.

6.        Printpap, ul. Starorudzka 10/12, 93-418 Łódź – oferta nr 6 – cena 19.724,00 zł.

7.        Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii Grzegorz Meier,  ul. Morawska 5, 85-167 Bydgoszcz – oferta nr 7 – cena 27.324,01 zł.

8.        Elso Bartosz Włodarkiewicz, ul. Szybowników 11, 64-920 Piła – oferta nr 8 – cena 67.089,00 zł.

9.        Oficyna Drukarska Usługi Poligraficzne Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12A,  01-142 Warszawa – oferta nr 9 – cena 75.292,00 zł.

10.     Agencja Wydawnicza Argi s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław – oferta nr 10 – cena 47.406,50 zł

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba punktów

w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium ocena techniczna

Razem

5

80,00

19,35

99,35

10

59,19

15,45

74,64

 

 

Oferty odrzucone:

1.                   Jocker studio s.j. T. Maksym, J. Trompeter-Maksym, ul. Darasza 5, 30-826 Kraków

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

2.                   Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Handlowe ARIA s.c. K. Załuska, P. Izdebski, ul. Jana Kazimierza 60 lok. 220, 01-267 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

3.                   Firma Janusz Kunke, Aleja Okrężna 8, 88-100 Inowrocław

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

Ponadto w ofercie wykonawca był zobowiązany do złożenia :

a)       Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W Ofercie widnieje dokument wystawiony na dzień 25.06.2007 roku.

b)       Dokumentów stwierdzających należyte wykonanie zamówienia, które nie zostały załączone.

 

4.                    Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe Tongraf Jan Sip, al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

5.                   Printpap, ul. Starorudzka 10/12, 93-418 Łódź

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

Ponadto wykonawca był zobowiązany do dostarczenia złożonej, złamanej, wydrukowanej i oprawionej przez wykonawcę książki w oprawie miękkiej (min. jedna) zawierającej przypisy, tabele, wykresy. Do oferty nie załączono wymaganej książki.

 

6.                   Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii Grzegorz Meier,  ul. Morawska 5, 85-167 Bydgoszcz

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

7.                   Elso Bartosz Włodarkiewicz, ul. Szybowników 11, 64-920 Piła

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)                   ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)                   ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

 

8.                   Oficyna Drukarska Usługi Poligraficzne Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12A,  01-142 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6.

Wykonawca przy ustalaniu ceny brutto zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 22 %. Zamawiający określając przedmiot zamówienia, dochował należytej staranności, stosując wspólny słownik zamówień CPV, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), postanowienia Rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.340.1) oraz Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.131.1). Według postanowień Dyrektywy, słownika CPV, a także słowników CPC i CPN przedmiot niniejszego przetargu jest usługą.

Jednakże Wykonawcy przy ustalaniu ceny winni przede wszystkim stosować inne przepisy w tym:

a)       ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U., Nr 97, poz. 1050 z późn. zmian.), gdzie w art. 3 ust. 1 pkt 1 mówi się, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

b)       ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmizn.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem polskich organów podatkowych (Izba Skarbowa w Poznaniu – interpretacje indywidualne: z 6 maja 2009 r. nr ILPP2/443-229/09 oraz z 28 maja 2009 r. nr ILPP2/443-354/09-4/AD, Izba Skarbowa w Warszawie – interpretacja indywidualna z 25 lutego 2009 r., nr IPPP2/443-1795/08-2/AZ, Izba Skarbowa w Katowicach – interpretacje indywidualne: z 9 lutego 2009 r. nr IBPP2/443-21/09/WN oraz z 26 marca 2009 r. nr IBPP2/443-73/09/Icz) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 2 października 2008 r., sygn. akt 1174/07) jeżeli drukarnia wytwarza rzecz (np. książkę) z własnych materiałów, to jest ona producentem, a przenosząc prawo własności rzeczy na wydawcę, dokonuje dostawy towarów. Z takimi działaniami mamy do czynienia w przedmiotowym przetargu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostaw książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN; z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10. Przedmiotowy przetarg dotyczy właśnie takich książek, o czym Wykonawcy zostali powiadomieni w rozdz. B specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca zastosował błędną stawkę podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny.

Pobierz plik w formacie pdf

« Luty 2020 »
Luty
PnWtŚrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829