Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Zarządzenia Rektora / Zarządzenia Rektora 2009 / Zarządzenie Nr 16/09

Zarządzenie Nr 16/09

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-03 10:35
e-rejestracja 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 16/09

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

z dnia 14 maja 2009 r.

w sprawie zasad i trybu rejestracji kandydatów na studia na rok akademicki 2009/2010 prowadzonej w formie elektronicznej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr XLV/267/08 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 zarządza się, co następuje:

§ 1

Zasady przeprowadzania rejestracji

1.    Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w roku akademickim 2009/2010 prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej rekrutacja.pwsz.pila.pl i obsługiwana przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

2.    Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

Tryb rejestracji kandydatów

1.    W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, kandydat wykonuje następujące czynności:

1)    zakłada osobiste konto rejestracyjne, gdzie identyfikatorem konta („loginem”) jest numer PESEL kandydata, (cudzoziemcy podlegający postępowaniu rekrutacyjnemu na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy nie posiadają numeru PESEL zgłaszają się w celu rejestracji do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, ul. Podchorążych 10, p. 7),

2)   wypełnia i zatwierdza formularz internetowy zawierający niezbędne dane osobowe,

3)   dokonuje wyboru trybu studiów oraz kierunku studiów,

4)   wnosi opłatę rekrutacyjną,

5)    podaje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości lub oceny końcowe ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku studiów.

2.    Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

3.    Opłatę rekrutacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 4, kandydat wnosi na konto Uczelni. W przypadku wyboru większej liczby kierunków studiów kwota, którą kandydat zobowiązany jest wnieść na indywidualne konto stanowi wielokrotność opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez Rektora.

4.    Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła osobom trzecim.

§ 3

Osobiste konto rejestracyjne

1.    Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy m.in. do przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym:

1)   wyników postępowania rekrutacyjnego,

2)   terminów i miejsc składania dokumentów,

3)    terminów egzaminów sprawnościowych – jeżeli takie przewidziano w postępowaniu rekrutacyjnym,

4)   wszelkich innych wiadomości.

2.    Przesyłanie informacji na osobiste konto rejestracyjne jest jedyną formą powiadamiania kandydata o kolejnych etapach toczącego się postępowania. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone.

3.    Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zapoznania się przez kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

§ 4

Wykaz wymaganych dokumentów

1.    Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

1)    wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia,

2)   oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

3)    świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę),

4)    zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne,

5)    kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile,

6)   4 fotografie kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

7)   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

8)    w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia,

9)    oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej, zgodnie z przepisami Uchwały Nr XLV/266/08 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

2.    Kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie IRK wybierają konkretny termin złożenia w Uczelni dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1.

3.    Niedopełnienie obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5

Postępowanie kwalifikacyjne

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010 odbywa się w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 15/09 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile tj.:

1)   rozpoczęcie rejestracji internetowej – 01 czerwca 2009 r.,

2)   ostatni dzień rejestracji internetowej – 18 sierpnia 2009 r.,

3)   postępowanie kwalifikacyjne – 24 sierpnia 2009 r. godz. 10:00,

4)    postępowanie kwalifikacyjne – 24–25 sierpnia 2009 r. godz. 10:00 – kierunek Fizjoterapia i kierunek Ratownictwo Medyczne.

2.    Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w systemie IRK. Kandydat po zalogowaniu na osobiste konto rejestracyjne uzyska informację o:

1)   liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,

2)   przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

3.    Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, na podstawie § 5 Uchwały Nr XLV/267/08 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010, mogą złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej prośbę o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc w limicie. W przypadku braku ww. prośby osoba taka nie będzie brana pod uwagę do przyjęcia na studia w ramach zwalnianych miejsc.

§ 6

Przepisy końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz plik w formacie pdf

« Listopad 2020 »
Listopad
PnWtŚrCzPtSbNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30