Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste

Navigation

Jesteś w: Start / Prawo / Uchwały UKW / 2009 / Uchwała Nr 1/2009/UKW

Uchwała Nr 1/2009/UKW

przez Tomasz Pachowicz ostatnio zmodyfikowane 2014-01-08 09:23
Regulamin Wyborczy do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych

Uchwała nr 1/2009/UKW

z dnia 16.02.2009 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 1/2008/UKW z dnia 25.04.2008 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych

podjęta przez Uczelnianą Komisję Wyborczą

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile

na podstawie §50 pkt 1 Statutu

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

§1

Niniejszą Uchwałą wprowadza się następujące zmiany w Załączniku „Regulamin Wyborczy do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile” do Uchwały nr 1/2008/UKW z dnia 25.04.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych:

1.      W §2 ust. 1 lit. a) po słowie „zatrudnionym” dodaje się „w Uczelni”.

2.      W §3:

1)      w ust. 1:

a)      lit. a) po słowie „zatrudnionym” dodaje się „w Uczelni”;

b)      zmienia się litery w ten sposób, że dotychczasowa lit. c) staje się lit. d), dotychczasowa lit. b) staje się lit. c);

c)      po lit. a) dodaje się lit. b) o następującej treści:

„mianowanym nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego do końca roku akademickiego, w którym ukończyli oni 70. rok życia;”

2)      w ust. 2: po słowie „akademickiemu” dodaje się przecinek, po przecinku dodaje się „niezależnie od wieku” i przecinek;

3)      w ust. 3: po słowie „akademickim” dodaje się przecinek, po przecinku dodaje się „niezależnie od wieku” i przecinek;

3.      W §6:

1)      w ust. 1 słowo „decyzji” zastępuje się słowem „czynności”;

2)      w ust. 2:

a)      zwrot „Decyzje, o których mowa w ust. 1,” zastępuje się „Informacje o podjętych czynnościach”;

b)      zwrot „będą ogłaszane” zastępuje się „podaje się”.

4.      W §7:

1)      słowo „decyzje” zastępuje się słowem „informacje”;

2)      po „§6” dodaje się „ust. 2”;

3)      zwrot „zostaną podane” zastępuje się „podaje się”.

5.      W §8:

1)      w ust. 1:

a)      wykreśla się zwrot „dla pracowników Uczelni”;

b)      po słowie „wyborców” dodaje się „będących pracownikami Uczelni”;

2)      w ust. 2:

a)      słowo „spisy” zastępuje się „spisach”;

b)      słowo „wpisuje” zastępuje się „umieszcza”.

6.      W §9 ust. 2:

1)      słowo „zapewni” zastępuje się „zapewnia”;

2)       po słowie „harmonogramem” dodaje się „wyborów”.

7.      W §11:

1)      w ust. 2:

a)      w zdaniu pierwszym wykreśla się „z zastrzeżeniem ust. 4-5” oraz „- 2”,

b)      w zdaniu drugim po słowie „wyborczym” dodaje się „z zastrzeżeniem ust. 4-5”;

2)      ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Kandydatów na Rektora zgłasza się na piśmie do Komisji Wyborczej w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą w harmonogramie wyborczym. Kandydatury zgłoszone po tym terminie uważa się za niezłożone. Zgłoszenie kandydatury wymaga:

1)      pisemnej zgody osoby kandydującej na stanowisko Rektora;

2)      oryginału lub poświadczonej kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu określonego w §3 ust. 2, w przypadku złożenia kserokopii Komisja Wyborcza ma prawo do wglądu w oryginał;

3)      jeżeli kandydat urodził się przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, osoby kandydującej na stanowisko Rektora, że zgodnie z art. 4 pkt 18, art. 7 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 63 poz. 425 z późn. zm.) złożyła do ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego:

a)      oświadczenie lustracyjne lub

b)      informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.”;

3)      ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Kandydatów na Prorektorów zgłasza Rektor-elekt. Osoby kandydujące na Prorektorów przed wyrażeniem zgody na kandydowanie w ciągu trzech dni od zgłoszenia ich kandydatur przez Rektora-elekta, zobligowani są złożyć do Przewodniczącego Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. Komisja Wyborcza w tym samym czasie sprawdza czy każdy z kandydatów na Prorektorów spełnia wymogi określone w §3 ust. 3. O wyrażeniu zgody przez kandydata na Prorektora do spraw Dydaktyki i Studentów Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie zawiadamia przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów.”;

4)      ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Osoba kandydująca na Prorektora do spraw Dydaktyki i Studentów musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów na następujących zasadach:

1)      niezajęcie stanowiska w terminie 5 dni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 zdanie trzecie, uważa się za wyrażenie zgody;

2)      w przypadku, gdy przedstawiciele studentów w Kolegium Elektorów zechcą zająć stanowisko wobec osoby kandydującej na Prorektora do spraw Dydaktyki i Studentów, muszą przedstawić to stanowisko w terminie określonym w pkt 1 na piśmie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.”;

5)      dodaje się ustęp 7 o następującym brzmieniu:

„Osoba zgłaszająca kandydata ma prawo na zebraniu wyborczym scharakteryzować osobę zgłaszaną.”;

6)      dodaje się ustęp 8 o następującym brzmieniu:

„Członkowie Kolegium Elektorów na zebraniach wyborczych mają prawo zadawać kandydatom na Rektora i Prorektorów pytania dotyczące pracy zawodowej danego kandydata oraz jego koncepcji działalności i rozwoju Uczelni.”.

8.      W §12:

1)      dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„Kandydaci na Rektora i Prorektorów są zobowiązani do obecności na zebraniu wyborczym pod rygorem skreślenia z listy kandydatów, z wyłączeniem przypadków usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej chorobą, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, lub innymi nagłymi zdarzeniami losowymi. Skreślenia kandydata dokonuje Komisja Wyborcza w formie uchwały.”;

2)      dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„Listę kandydatów do organów kolegialnych zamyka Przewodniczący Komisji, po dwukrotnym wezwaniu zebranych do zgłaszania kandydatur przy równoczesnym braku zgłoszeń.”;

3)      dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„Listę kandydatów na Rektora zamyka Przewodniczący Komisji następnego dnia po ostatnim dniu wyznaczonym na składanie kandydatur, o których mowa w §11 ust. 3.”.

9.      W §15:

1)      w ust. 1 po słowie „Głosowanie” dodaje się „na przedstawicieli do Senatu”;

2)      po ust. 1 dodaje się ustęp 1a o następującym brzmieniu:

„Głosowanie na przedstawicieli do Kolegium Elektorów odbywa się na zebraniach wyborczych:

a)      nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,

b)      pozostałych nauczycieli akademickich,

c)      pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

d)      pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowo-technicznej.”.

10.  W §19:

1)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W wyborach do Kolegium Elektorów niżej określony wyborca może głosować w następujący sposób:

a)      nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora: na 21 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;

b)      nauczyciel akademicki z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: na 7 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;

c)      pracownik niebędący nauczycielem akademickim: na 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

d)      pracownik biblioteczny lub dokumentacji i informacji naukowo-technicznej: na 1 przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z grupy pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowo-technicznej.”;

2)      w ust. 3 po słowie „wyborach” dodaje się „na”;

3)      w ust. 5:

a)      po słowie „Rektora” dodaje się „został zgłoszony jeden kandydat oraz w głosowaniu”;

b)      słowo „krzyżyka” zastępuje się „znaku „X””.

11.  W §23:

1)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W wyborach do organów jednoosobowych, wybranym zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów i uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.”;

2)      skreśla się ust. 2;

3)      w ust. 3:

a)      zwrot „wybory uzupełniające” zastępuje się „ponowne wybory”;

b)      po ostatnim zdaniu dodaje się następującą treść:

„Komisja Wyborcza podejmuje w tej sprawie uchwałę sprawie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wyborów. Wymaga się ponownego sporządzania spisu wyborców. Z listy kandydatów zostają usunięte osoby, które zostały wybrane na podstawie zasad określonych w ust. 3 i 4. Dopuszcza się uzupełnienie listy kandydatów w trybie opisanym w rozdziale IV. Wybory te przeprowadza się zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi wyborów.”;

4)      zmienia się numeracja ustępów w ten sposób, że dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2, dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3, dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 4.

12.  W §26:

1)      w ust. 2:

a)      skreśla się literę a;

b)      zmienia się litery w ten sposób, że dotychczasowa lit. b) staje się lit. a), dotychczasowa lit. c) staje się lit. b);

2)      w ust. 3:

a)      skreśla się „w ciągu”;

b)      lit. a) otrzymuje brzmienie:

„w ciągu 14 dni od powiadomieniu przez Rektora o zajściu okoliczności określonych w ust. 2;”;

c)      lit. b) otrzymuje brzmienie:

„do dnia 15 października, w przypadku gdy okoliczności określone w ust. 2 miały miejsce w okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego roku.”

13.  W §27 cyfrę „7” zastępuje się liczbą „14”.

14.  W §28 skreśla się przecinek oraz „z zastrzeżeniem §29”.

15.  Skreśla się §29.

16.  Zmienia się numerację paragrafów: z 30 na 29, z 31 na 30, z 32 na 31, z 33 na 32, z 34 na 33.

17.  W §31 ust. 1 słowo „decyzji” zastępuje się słowem „czynności”

18.  W §33 ust. 1 po słowie „części” dodaje się słowo „wyborów”.

19.  W §33:

1)      w ust. 1:

a)      słowo „odwołanie” zastępuje się słowem „odwołania”,

b)      pierwsze słowo „którym” zastępuje się słowem „których”,

c)      „§32” zastępuje się „§31”,

d)      „§33” zastępuje się „§32”;

2)      w ust. 2 zwrot „w sprawie odwołań” zastępuje się „w sprawach, o których mowa w ust. 1”;

3)      w ust. 3:

a)      słowo „Uchwała” zastępuje się słowem „Uchwały”,

b)      zwrot „w sprawie odwołań” zastępuje się „w sprawach, o których mowa w ust. 1”,

c)      zwrot „jest ostateczna” zastępuje się „są ostateczne”;

4)      w ust. 4:

a)      słowo „Uchwałę” zastępuje się słowem „Uchwały”,

b)      słowo „której” zastępuje się słowem „których”,

c)      po słowie „odwołania” dodaje się „lub wniosku, o którym mowa w §32”;

d)      po słowie „odwołującego” dodaje się „lub wnioskujących”.

20.  „Załącznik do Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica – WZORY KART WYBORCZYCH” otrzymuje nazwę „Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica – WZORY KART WYBORCZYCH”.

21.  Dodaje się do Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile załącznik o nazwie „Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica – OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA REKTORA”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

22.  Dodaje się do Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile załącznik o nazwie „Załącznik nr 3 do Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica – OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA PROREKTORA”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§2

Jednolity tekst Regulaminu Wyborczego do Uczelnianych Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile wraz z załącznikami stanowi załącznik do Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.


Pobierz plik w formacie pdf

Regulamin Wyborczy - t. j.

oświadczenie Rektora

oświadczenie Prorektora

 

« Lipiec 2020 »
Lipiec
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031